Dernek kurabilmek için 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekir. Kuruluş bildirimi formu doldurulur, dernek tüzüğünün her sayfasını kurucu üyeler imzalar, yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin isimleri, soy isimleri, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste ile dernek merkezi (yerleşim yeri, ikametgahı) tapu kütüklerinde mesken olarak gösterilmiş ise kat maliklerinin oybirliği ile alacağı kararın (muvafakatname) örneği alınıp, Mülki idare amirliğine müracaat edilir. Dernek, Kuruluş Bildirimi ve eklerini Mülki İdare Amirliğine verdiği anda tüzel kişilik kazanır. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde aşağıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

GEREKEN BELGELER

Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu 1 Adet
Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü 2 Adet
Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi 1 Adet
Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan 1 Adet
Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri 1 Adet
Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste 1 Adet
Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname) 1 Adet